Xây dựng, lắp đặt hệ thống xử lý nước thải, công suất 50m3/ ngày đêm