– Hoàn thiện hệ thống hồ sơ môi trường hậu ĐTM,

– Hồ sơ xin xả thải vào nguồn nước

– Quan trắc – báo cáo giám sát môi trường định kỳ

– Đề án bao vệ môi trường chi tiết