Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, công suất 10m3 /ngày đêm