Cải tạo hệ thống xử lý nước thải, công suất 30m3 ngày đêm