Xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải, công suất 70m3/ ngày đêm