Các lĩnh vực hoạt động của công ty:

  1. Tư vấn hồ sơ môi trường

– Đánh giá tác động môi trường (ĐTM);

– Đánh giá tác động môi trường chiến lược;

– Tư vấn bảo vệ môi trường;

– Lập đề án bảo vệ môi trường;

  1. Cung cấp thiết bị và hóa chất

– Thiết bị vệ sinh môi trường

– Thiết bị phòng thí nghiệm

– Thiết bị của hệ thống xử lý nước thải

– Cung cấp hóa chất công nghiệp và gia dụng (trừ hóa chất có tính độc hại mạnh)

  1. Tư vấn, xây dựng, lắp đặt hệ thống điện, nước

– Hệ thống xử lý nước thải

– Hệ thống cấp, thoát nước dân dụng

– Hệ thống điện dân dụng

  1. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

– Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường

  1. Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật

– Tư vấn, dịch vụ , kinh tế về khoa học biển và chuyển giao công nghệ, giải pháp công nghệ vào thực tiễn;

– Điều tra nghiên cứu nguồn lợi thủy sản biển; Tư vấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ hệ thống thông tin địa lý

– Quy hoạch biển; Quy hoạch thủy sản; Bảo tồn thủy sản biển

– Lập dự án về tài nguyên, môi trường

– Nghiên cứu và ứng dụng khoa học trong lĩnh vực tài nguyên-môi trường biển