Các dịch vụ  Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật của chúng tôi:

Tư vấn, dịch vụ , kinh tế về khoa học biển và chuyển giao công nghệ, giải pháp công nghệ vào thực tiễn

Điều tra nghiên cứu nguồn lợi thủy sản biển; Tư vấn, hướng dẫn chuyển giao công nghệ hệ thống thông tin địa lý

Quy hoạch biển; Quy hoạch thủy sản; Bảo tồn thủy sản biển

Lập dự án về tài nguyên, môi trường

Đánh giá tác động môi trường chiến lược