Các dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường của chúng tôi bao gồm:

Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động môi trường chiến lược

Tư vấn bảo vệ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường