Bao gồm: NaOCl, CaOCl2, Chloramine B…. dùng để xử lý nước, nước thải