Bao gồm hóa chất xử lý mùi hôi nước thải, hầm biogas, nhà vệ sinh….